top of page
Patricia de Koster-Wolthuis

Welkom op mijn pagina.Ik ben Patricia, een fotograaf met passie voor het vastleggen van kostbare momenten, vooral met kinderen.Met oog voor detail ,liefdevolle interactie en geduld, creëer ik tijdlozeherinneringen die warmte en vreugde uitstralen.Klaar om magische momenten vast te leggen?Laten we samenwerken en onvergetelijke beelden creëren!

Patricia-4.jpg

01 Definities

 1. Wet: AW: Auteurswet 1912. 

 2. Lovely’s fotografie, gevestigd Schiedam. KvK-nummer: 56875355 wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als fotograaf. 

 3. De wederpartij/klant wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als klant, artikel 6.231 BW. 

 4. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomt van de opdracht op grond waarvan fotograaf tegen betaling van honorarium en kosten jegens klant werkzaamheden voor klant verricht en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard. 

 5. Lovely’s fotografie maakt gebruik van de kleine ondernemersregeling (KOR) en is vrijgesteld van de btw. 

       

02 Toepassing 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, facturen, werkzaamheden, overeenkomsten en levering van diensten en goederen door of namens fotograaf waarop zij deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. 

 2. Deze voorwaarden gelden tevens na het beëindigen van een overeenkomst. 

 3. De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op handelingen van de door fotograaf in het kader van de opdracht ingeschakelde derden. 

 4. De fotograaf houdt zich het recht om de algemene voorwaarden aan te passen of aan te vullen. 

 5. De, op dat moment toegestuurde algemene voorwaarden naar de klant, zijn van toepassing. 

       3. Tarieven en betalingen 

 1. Facturen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum betaald te zijn en dienen in een (1) keer te worden voldaan middels bankoverschrijving of tikkie

 2. De producten worden pas aan de klant geleverd nadat het volledige bedrag is betaald. 

 3. Indien de klant de betaling na 14 dagen niet heeft voldaan, heeft de fotograaf het recht om onmiddellijk de overeenkomst te beëindigen. 

 4. Cadeaubonnen zijn niet inwisselbaar voor contanten. De cadeaubonnen zijn geldig totdat het bedrijf Lovely’s fotografie officieel wordt beëindigd. 

 5. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij anders is afgesproken. 

 6. De tarieven voor een opdracht worden op voorhand besproken met de klant en middels e-mail door de klant bevestigd. Voor zakelijke klanten geldt een offerte op voorhand. 

03 Tarieven en betalingen 

 1. Facturen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum betaald te zijn en dienen in een (1) keer te worden voldaan middels bankoverschrijving of tikkie

 2. De producten worden pas aan de klant geleverd nadat het volledige bedrag is betaald. 

 3. Indien de klant de betaling na 14 dagen niet heeft voldaan, heeft de fotograaf het recht om onmiddellijk de overeenkomst te beëindigen. 

 4. Cadeaubonnen zijn niet inwisselbaar voor contanten. De cadeaubonnen zijn geldig totdat het bedrijf Lovely’s fotografie officieel wordt beëindigd. 

 5. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij anders is afgesproken. 

 6. De tarieven voor een opdracht worden op voorhand besproken met de klant en middels e-mail door de klant bevestigd. Voor zakelijke klanten geldt een offerte op voorhand

 7.  De fotograaf mag ten alle tijden haar tarieven aanpassen. Afgesproken tarieven op offertes en/of vastgezette afspraken via de e-mail zijn maximaal 30 dagen geldig vanaf het moment van opmaak.

 8. Voor extra fotografische beelden welke niet in het gekozen pakket zijn opgenomen, is een meerprijs van toepassing ter waarde van 10,00 euro per fotografische afbeelding. 

 04 Uitvoering van de overeenkomst 

 1. De fotograaf voert de opdrachten naar haar eigen beste inzicht en vermogen uit. 

 2. Bij klachten dienen deze binnen 7 dagen kenbaar te worden gemaakt aan de fotograaf. De fotograaf heeft het recht om deze klachten binnen een redelijke termijn alsnog op te lossen. De fotograaf heeft het recht om deze klachten ongegrond te verklaren mits er van tevoren andere afspraken waren gemaakt en de fotograaf het afgesproken werk aan de klant heeft geleverd. Klachten na 7 dagen worden als ongegrond beschouwd. 

 3. Indien de fotograaf tijdens de uitvoering van haar werk tegenwerking ondervindt door derde partijen of invloed van buitenaf, kan zij niet aansprakelijk worden gehouden voor verminderde resultaten als gevolg hiervan. 

 4. (Zakelijke) klanten die een bepaalde locatie wensen voor een fotoshoot, zijn verantwoordelijk voor het regelen van de locatie en de eventuele bijbehorende kosten, tenzij anders overeengekomen. 

 5. De fotograaf heef het recht om opdrachten te weigeren of te annuleren.

05 Auteursrecht en naamsvermelding 

 1. Het auteursrecht van alle producten die worden afgenomen bij Lovely's fotografie beruste ten alle tijden bij de fotograaf .

 2. De klant geeft bij boeken van een shoot, op voorhand automatisch toestemming voor het gebruiken van de gemaakte foto's voor promotie doeleinde zoals sociale media, website reclame enz.De klant kan voorafgaand aan de schoot per mail aangeven hier bezwaar tegen te hebben. 

 3. Het is niet toegestaan om fotografische beelden welke gemaakt zijn door Lovely's fotografie extra te bewerken.Hiermee wordt bedoeld: Filters,kleurveranderingen etc.

 4. Het is niet toegestaan om fotografische beelden te gebruiken voor reclame of derden, tenzij anders is afgesproken. 

 5. De naam van de fotograaf dient duidelijk te worden vermeld bij het plaatsten van fotografische afbeeldingen op bijv. social media.

06 Schade

 1. De fotograaf is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst.

 2. De fotograaf is niet verantwoordelijk voor het, door de klant, kwijtraken of onjuist bewaren van de fotografische beelden welke al eerder geleverd zijn aan de klant

 3. De fotograaf bewaard de afgenomen bestanden door de klant voor de duur van een (2 jaar na de factuurdatum. De foto’s zijn opvraagbaar, niet opeisbaar.

 4. In het geval dat de klant of derden die mee zijn met de klant, schade toebrengt aan apparatuur en/of client closet kleding e.d. tijdens een fotoshoot, zal de klant deze schade vergoeden.

 5. De fotograaf is niet verantwoordelijk voor kwaliteit/kleurverschil van fotografische beelden op verschillende soorten apparatuur of bij afdrukken. De fotograaf kan eventueel een bedrijf aanraden voor de verwerking van de foto’s op producten etc, maar is niet aansprakelijk bij foutieve productie. 

07 Opdracht

 1. De fotograaf heeft het recht om alles dat bij een opdrachtovereenkomst niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren. 

 2. De fotografische beelden worden naar eigen inzicht en stijl bewerkt door de fotograaf in kleur en/of zwart wit. De wederpartij heeft hier geen invloed op. 

 3. De fotograaf heeft ten alle tijden het recht om vooraf of tijdens een fotoshoot te verplaatsen van locatie indien niet de juiste kwaliteit gewaarborgd kan worden. 

 4. Onbewerkte (RAW) bestanden worden niet afgegeven aan de klant. 

 5. Bij annulering van een fotoshoot binnen 24 uur zonder geldige reden, wordt er 50 euro in rekening gebracht. 

 6. Indien de fotograaf de afspraak niet na kan komen door bijvoorbeeld ziekte, wordt er kosteloos een nieuwe afspraak gemaakt. 

 7. De fotograaf is niet verantwoordelijk voor het leveren van minder goede fotografische afbeeldingen door onvoorziene omstandigheden die buiten invloed van de fotograaf vallen. Lees: weersomstandigheden, gedrag kinderen, niet opvolgen van aanwijzingen door de fotograaf etc. 

 8. De fotograaf trekt alle redelijke maatregelen om het risico op technische mankementen te beperken. De fotograaf kan niet aansprakelijk worden gesteld bij mislukte fotografische opnamen door technische mankementen, brand, waterschade, diefstal etc. 

 9. De fotografische beelden worden online aangeleverd aan de klant. 

 10. De beelden worden na 2 tot 3 dagen getoond via een platform aan de klant met een inlogode die naar de mail gestuurd wordt.

 11. Nadat de klant de betaling heeft voldaan, worden de beelden na enkele dagen verzonden. 

08 Faillissement 

 1. De fotograaf en de klant hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen in het geval van faillissement. 

09 Akkoord algemene voorwaarden

 1. Bij gebruikmaking van de diensten van Lovely’s Fotografie, gaat de klant automatisch akkoord met alle bovengenoemde voorwaarden

bottom of page